Chia sẻ

 Bạn đang cần thành lập công ty TNHH một thành viên để phát triển kinh doanh, Doanh nghiệp Việt xin chia sẻ thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên bạn có thể tham khảo.

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn với phần vốn góp của mình. Tuy nhiên, công ty TNHH không được phát hành cổ phần để huy động vốn.

(Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2014)

Thủ tục thành lập công ty TNHH được tiến hành như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ theo thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

2. Điều lệ công ty;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Lưu ý: khi chuẩn bị hồ sơ theo thủ tục thành lập doanh nghiệp, bạn không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ, sử dụng ghim kẹp; in hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4

Bước 2: nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Sau khi hoàn thành hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên là bạn phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh bằng hai cách:

Cách 1: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Cách 2:Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 4:  Lấy kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Bước cuối cùng trong thủ tục thành lập công ty TNHH là lấy kết quả. Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, bạn đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc có thể đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

Để tìm hiểu thêm chi tiết thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Các bạn sẽ được tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH.