Chia sẻ

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những nghĩa vụ của doanh nghiệp. Bài viết sau xin chia sẻ về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là yều cầu bắt buộc của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Điều 32 thì:

“1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.”

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được tiến hành như sau:

Chuẩn bị hồ sơ cho thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề, hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, ngành nghề;

(Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế)

 1. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 2. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của doanh nghiệp (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến).

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ)

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư; (đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ)

 1. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định

 Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về thay đổi tỷ lệ góp vốn, hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi tỷ lệ góp vốn;
 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi thành viên:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Kèm theo:

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

 1. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 2. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên là cá nhân;
 4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:
 1. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
 2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên mới là cá nhân;
 3. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:
 1. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người thừa kế.

Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp:

 1. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
 2. Danh sách các thành viên còn lại của công ty.

Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

 1. Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên mới là cá nhân;
 3. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải mang hồ sơ lên nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp không tự mình trực tiếp đến nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền lại cho người khác đi nộp thay. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Nếu bạn gặp khó khăn về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp và các vấn đề khác có liên quan.

Xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên