Chia sẻ

Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân. Trước 15/10/2016, mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca tối đa người lao động được hưởng là 680.000 đồng/tháng. Nhưng năm 2017, mức phụ cấp này đã được tăng lên. Bài viết sau đây, Công ty Doanh Nghiệp Việt sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn quy định mới nhất về Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017.

Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017
Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn cả năm 2017

I. MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN TRƯA, ĂN CA KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

– Từ ngày 15/10/2016, thông tư 26/2016/TT-BLDTBXH ban hành ngày 26/8/2016 chính thức có hiệu lực quy định tăng mức tối đa phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa cho người lao động như sau:

“4. Công ty thực hiện mức tiền chi ăn giữa ca cho người lao động trong doanh nghiệp, tối đa không vượt quá 730.000đ/người/tháng”.

– Kết luận:

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016, mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca cho người lao động không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tối đa là 730.000 đồng/người/tháng.
Từ 1/5/2012 đến trước ngày 15/10/2016, mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tối đa là 680.000 đồng/người/tháng.

Quy định tiền ăn trưa ăn ca năm 2017

II. MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN TRƯA, ĂN CA KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Quy định về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 được áp dụng theo Thông tư 96/2015/TT-BTC. Tại khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định về các khoản chi cho người lao động như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế gồm có:
2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
b) Các khoản chi tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn, Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

=> Như vậy: khoản phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa doanh nghiệp chi cho người lao động được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chi đó được quy định cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong những văn bản sau của doanh nghiệp: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính (quy chế chi tiêu nội bộ) của doanh nghiệp, hoặc quy chế thưởng do giám đốc quy định theo quy chế tài chính của doanh nghiệp.

Chú ý: Khi tính thuế TNDN, chi phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca bị giới hạn mức tối đa, miễn là được quy định cụ thể trong quy chế của doanh nghiệp hoặc hợp đồng lao động.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc